Bredsten kirkegård

Gravsteder på Bredsten kirkegård

På Bredsten kirkegård findes følgende forskellige gravstedsformer:

  • Traditionelle kistegravsteder
  • Små urnegravsteder
  • Plænegrave med mindeplade
  • "Anonyme" grave for kister og urner 

Traditionelle gravsteder

Gravstederne er beregnet til en, to eller flere kister. Her kan også nedsættes urner.

Vedligeholdelsen kan enten varetages af gravstedsejer selv, eller kan mod betaling overdrages til kirkegården. Man kan betale for vedligeholdelsen pr. år, eller for  en nærmere aftalt årrække, typisk en hel fredningsperiode.

Urnegravsteder

Gravstederne måler ca. 1,5m x 1,5m, og der er mulighed for at nedsætte flere urner. Vedligeholdelsen kan enten varetages af gravstedsejer selv, eller mod betaling overdrages til kirkegården.

Gravstedernes vedligeholdelse

For de 2 ovennævnte gravstedstyper gælder det, at gravstedsejer har pligt til at drage omsorg for vedligeholdelsen af gravstedet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter, enten ved selv at vedligeholde gravstedet eller ved at overlade dette til kirkegården.

Kirkegården kan tilbyde 2 forskellige typer aftaler.

1. Pleje og vedligeholdelse (Årlig aftale).

Denne aftale omfatter blandt andet: Eftersyn og rengøring ca. hver 2-3 uger, visne buketter fjernes en gang om ugen eller efter behov. Nogle planter eksempelvis roser og stauder klippes efter behov. Aftalen kan opsiges med kort varsel efter ønske.

2. Pleje og vedligeholdelse (Flerårig aftale, Legat).

Atalen indeholder ud over pleje og vedligeholdelse blandt andet: Fornyelse af udgåede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten. Aftalen skal oprettes for mindst 5 år, men bliver typisk oprettet for hele fredningsperioden.

--------------------------------------------------------------

For begge aftaler:

Der kan købes ekstra ydelser som granpyntning, plantning af forårs- og sommerblomster, køb af vinterkrans eller blomsterbuket efter ønske.

Anlæg af gravsted eller reetablering efter en begravelse er ikke omfattet af aftalen, men betales efter regning.


Erhvervelse og fornyelse af gravsted

Henvendelse om erhvervelse og fornyelse af et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne i nye  såvel som bestående gravsteder sker til graveren.

Se takster for erhvervelse og fornyelse i menuen til venstre.

Når et nyt gravsted tages i brug, udfærdiger graveren et gravstedsbrev, hvori navnet på gravstedsejer og afdøde påtegnes. Ved senere begravelser eler urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom i gravstedsbrevet.

Fredningstiden er den tid, hvori en grav skal ligge urørt og er for kistegrave 25 år, og for barne- og urnegrave 10 år.

Gravstedet vil ikke blive sløjfet, uden at der først er taget kontakt til de pårørende.

Anlæggelse af gravsted

Man må selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren. Der må ikke anvendes plastic eller lignende som underlag.

Gravstedsejer kan også efter aftale med graveren overlade anlæggelsen af gravstedet til kirkegården. Se forslag til design af gravsted i menuen til venstre. Anlæggelsen betales efter regning.

Gravminder

Når gravstedet sløjfes, vil gravstenene blive kørt til destruktion. Enkelte gravsten vil efter menighedsrådets beslutning blive bevaret, hvis de skønnes at have særlig historisk værdi.


Plænegrave med mindeplade

Bredsten kirkegård har både et område for plænegrave til kister og til urner. For urnepladsen gælder det, at der er plads til 2 urner under en plade.

For begge gælder det at pladerne skal have en størrelse på 60 x 40 cm. Til blomsterbuketter skal der tilkøbes en eller flere særlige nedgravelige metalvaser, og man må derudover benytte plasticvaserne ved vandhanerne.

Buketter fjernes en gang om ugen eller efter behov.

Se tillægget til kirkegårdsvedtægten der omhandler plænegrave her.

Der skal for plænegrave oprettes legat svarende til fredningsperioden. Se takster i menuen til venstre.

Den "anonyme" gravplads

Der er på Bredsten kirkegård mulighed for både kiste og urnenedsættelse i den "anonyme" gravplads. Ønsker man som pårørende at være med til nedsættelsen, er det også muligt. Buketter og lignende henlægges ved fællesmindestenen.

Buketter fjernes en gang om ugen eller efter behov.

Der skal oprettes legat svarende til fredningsperioden. Se takster i menuen til venstre.

Del dette:

Find Gravsted

Hvis du ønsker at finde et bestemt gravsted, tryk her

Kun nuværende gravsteder kan findes. Ønsker du at forhøre angående udløbne gravsteder, kontakt da graverkontoret.


Når du har fundet gravstedsnummer, kan du evt. finde det på kortet nedenunder.

Eksempel: B D 16 008-009

B=Bredsten kirke. (Bruges ikke)

D=Afdeling

16=Række

008-009=Plads 8 og 9